Niniejszy tekst zawiera informacje dotyczące zarówno zamówień składanych przez sklep, jak i tych składanych telefonicznie, mailowo i przez formularz kontaktowy (sekcja poniżej zamówień w sklepie).

Zamówienia realizowane przez sklep: Szokolaty

Nasze zamówienia realizujemy z najwyższą starannością. Dbamy o zabezpieczenie naszych Szokolat w transporcie, aby dostały do Klientów w stanie idealnym.

Jednakże produkty z czekolady rządzą się swoimi prawami. Są z natury kruche i w związku z tym mogą ulec ukruszeniu lub ułamaniu, kiedy są wysyłane w paczce. Oczywiście nie obniża to ich walorów smakowych i wartości, jednak wizualnie mogą nie odpowiadać Klientowi. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia. 

Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: „Lodziarnia pod Orzechem”, ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.szypula@wp.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe -nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres: ul. Moniuszki 5, 28-120 Baborów.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Zamówienia realizowane telefonicznie, mailowo i przez formularz: lody, monodesery, torty, minidesery i cakepopsy.

Kontakt z działem zamówień

 1. Adres e-mail: tomasz.szypula@wp.pl
 2. Numer telefonu: +48 792 929 061, czynny w godzinach pracy działu produkcji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 3. Numer rachunku bankowego: 65 1090 1766 0000 0001 4784 0182.
 4. Możesz porozumiewać się z nami za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej oraz za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Minimalna kwota zamówienia to 50 zł.
 6. Produkty należy zamawiać najpóźniej 3 dni przed pożądanym terminem odbioru/dostawy.

Oferowane metody odbioru zamówienia oraz płatności

 1. Zamówiony towar klient może odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu daty. Istnieje także możliwość dowozu zamówienia: 1 zł od 1 km.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność przelewem na konto,
 • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze zamówienia.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia: ustnie, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza na stronie www.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji o ile zostało złożone najpóźniej 3 dni przed datą odbioru/dostawy.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności przy odbiorze, klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze produktu.
 1. Dni wyłączone z przyjmowania i realizacji zamówień – Nowy rok, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień).

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z prawem Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, w której żywność:
   • ma krótki termin przydatności do spożycia i/lub
   • jest wykonana na zamówienie (źródło).

   W związku z powyższym, w przypadku zamówień obejmujących monodesery, torty, lody, minidesery i cakepopsy Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot/przedmioty zamówienia został/zostały wykonane lub dostaczony/dostarczone.

  2. Powyższe produkty, jeśli zostały dostarczone, nie podlegają zwrotowi. Jest tak, ponieważ nawet w przypadku zwrotu, nie można ich sprzedać ponownie (krótki termin przydatności do spożycia i/lub zindywidualizowane zamówienie). W konsekwencji Sprzedawca nie zwraca Klientowi pieniędzy.
  3. W przypadku, gdy nie doszło do wysłania zamówienia, zwroty rozpatrywane są indywidualnie.

Reklamacja i gwarancja

   1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
   2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
   3. Reklamację należy zgłosić pisemnie (na adres „Lodziarnia pod Orzechem”, ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów) lub drogą elektroniczną (na adres kontakt@szypula.eu).
   4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
   6. Klient nie ma obowiązku odsyłania towarów będących przedmiotem reklamacji.
   7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i odbioru – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/