Regulamin sklepu internetowego www.szypula.eu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Lodowe Inspiracje Tomasz Szypuła (adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1/13, 47-400 Racibórz, NIP: 7481506879, REGON: 160079635) jest jednoosobową działalnością gospodarczą.

2. Firma Lodowe Inspiracje Tomasz Szypuła prowadzi działalność gospodarczą – sklep internetowy www.szypula.eu – w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej towarów żywnościowych skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców obejmującej w szczególności ręcznie robione monodesery, minidesery, lody rzemieślnicze, torty, cakepopsy oraz szokolaty – czekolady craftowe. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Towary żywnościowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zwane będą dalej „Produktami”.

4. Ceny Produktów wymienione na stronie internetowej www.szypula.eu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny, które widnieją w sklepie w chwili składania zamówienia.

6. Zamieszczone na stronie internetowej www.szypula.eu zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi. Wyroby cukiernicze, wykonane w różnych kształtach, rozmiarach i różnie nazwane, są ręcznie wytwarzane i zdobione. W związku z tym mogą różnić się od siebie, a ich kształt i wygląd może różnić się od kształtu i wyglądu zaprezentowanego na zdjęciu. Opakowania, w które pakowane są Produkty posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się, czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Kontakt jest możliwy:

 1. pisemnie na adres Lodziarnia pod Orzechem, ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów;
 2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@szypula.eu;
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 723 746 789 od poniedziałku do soboty niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy, w godzinach od 6.00 do 14.00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora Klienta.

8. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

9. Stronami umowy sprzedaży jest firma Lodowe Inspiracje Tomasz Szypuła (zwany dalej „Sprzedawcą”) oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym”). Kupującym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich powyżej 13 roku życia zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego. Dopiero w momencie jego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy.

10. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej przez Kupujących do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), a także wykorzystywanie strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

11. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

§ 2. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Do zawierania umów sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.szypula.eu siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach. Pola oznaczone (*) są polami, których zaznaczenie (wypełnienie) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy sprzedaży, bez zaznaczenia (wypełnienia) których nie jest możliwe przejście do kolejnej zakładki w procedurze zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzanych danych, w celu ich skorygowania, w każdym momencie Kupujący ma możliwość powrotu do poprzedniej zakładki po naciśnięciu przycisku „Powrót do koszyka” lub innego o podobnej treści. Skorygowanie ewentualnych błędów jest możliwe także w zakładce „Zamówienie”. Kupujący ma także możliwość założenia konta. Założenie konta umożliwia, po zalogowaniu, m. in. dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz wcześniej zamówionych Produktów.

4. Wybór Produktów jest możliwy za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów. Jeżeli zakup danego Produktu nie jest aktualnie możliwy, przycisk „Dodaj do koszyka” nie jest aktywny.

5. Po wybraniu Produktu oraz jego ilości Kupujący kierowany jest do zakładki „Koszyk”. W tej zakładce Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.

6. W zakładce „Koszyk” Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów dostawy:

 1. paczkomat InPost i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy paczkomat InPost, do którego zostanie wysłane zamówienie;
 2. 2. odbiór osobisty w Lodziarni pod Orzechem na ul. Moniuszki 5 w Baborowie.

7. Po wybraniu sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności.

8. Kupujący, aby dokonać zakupu, powinien zapoznać się z Regulaminem i musi zaakceptować go.

9. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. W zakładce „Zamówienie” Kupujący:

 1. ma możliwość wprowadzenia i poprawiania danych;
 2. w polu „Komentarz” ma możliwość podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy; uwagi te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się jednak starać zrealizować je w miarę możliwości; wykonanie umowy przez Kupującego nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „Komentarz”;
 3. jest proszony o zaakceptowanie Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.

10. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po opłaceniu zamówienia. Po nim Kupujący kierowany jest do podstrony finalizującej zamówienie, na której znaleźć można szczegóły zamówienia. Złożone zamówienie jest pochodzącą od Kupującego ofertą zawarcia umowy kierowaną do Sprzedawcy.

11. Kupujący, na podany adres poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostaje wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawarte w wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego.

12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt.

13. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia umowy, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14. W razie nieotrzymania wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

15. Zmiany w zamówieniu można składać telefonicznie lub mailowo do 120 minut po złożeniu zamówienia.

16. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.

17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia towaru z przyczyn niezależnych od niego.

18. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Płatności w sklepie mogą być dokonywane za pomocą systemu PayU.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego polega na skompletowaniu Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dodatkowego ich opakowania oraz zapewnienia możliwości odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Kupującego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 dni do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, niebędącymi jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy) i rozpoczyna bieg od dnia autoryzacji transakcji w systemie PayU.

2. Wysyłanie przesyłki następuje za pomocą paczkomatów InPost. Paczkomat InPost jest urządzeniem do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o. Odbiór przesyłki w paczkomacie InPost odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez operatora paczkomatów InPost. Regulamin operatora jest odstępny na stronie: https://paczkomaty.pl/file-show/57/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24-7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-25-12-2014.pdf.

3. Odbiór w Lodziarni pod Orzechem jest możliwy w godzinach pracy Lodziarni. Kupujący ma 2 dni na odbiór Produktów liczonych od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. W celu odbioru Produktów w Lodziarni, Kupujący powinien podać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

4. Wiadomości o możliwości odbioru Produktów zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

5. Informacja o realizacji zamówienia dostępna jest drogą mailową, telefonicznie lub, jeśli Kupujący założył konto, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym.

6. Wartość każdego zamówienia jest powiększona o odpowiednią opłatę transportową. Kupujący odbiera Produkty w Lodziarni pod Orzechem bez dodatkowych opłat.

7. Do każdej umowy wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej – jako załącznik do wiadomości elektronicznej e-mail – na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia, po wysłaniu przesyłki. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody (akceptacją) przez Kupującego na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej.

8. W przypadku odbioru w paczkomacie InPost za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w paczkomacie InPost. W przypadku odbioru osobistego w Lodziarni pod Orzechem za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w Lodziarni.

9. Przesyłki nieodebrane mogą zostać zniszczone w terminie 7 dni od dnia zwrotu do Sprzedawcy.

10. Osoba, która przy składaniu zamówienia wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

11. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach internetowych opisujących dany produkt.

§ 5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

1. Szokolaty należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych i światła. Optymalna temperatura do przechowywania Produktów to 16-18 °C.

2. Data minimalnej trwałości Szokolat wynosi: od 14 do 60 dni od daty zakupu.

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Kupującemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 24 godziny od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Lodziarnia pod Orzechem, ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@szypula.eu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku Szokolat z datą minimalnej ważności do 60 dni termin zwrotu wynosi 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi do 1 do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

5. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje za pomocą systemu PayU lub na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty:

 1. o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 2. które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

8. Firma Lodowe Inspiracje Tomasz Szypuła ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

§ 8. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez stronę internetową polegają na umożliwieniu Kupującym dokonywania zakupów, w szczególności z wykorzystaniem konta, a także na udostępnieniu usługi „Dodaj opinię” oraz usługi polecenia produktu w serwisach.

2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Kupującego rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, adres email, login) oraz ustalenia indywidualnego hasła. Na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy.

4. Każdy Kupujący może posiadać tylko jedno konto. Konto jest niezbywalne, Kupującemu nie wolno korzystać z konta innych Kupujących oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła.

5. Usługa „Dodaj opinię” pozwala na zamieszczenie oceny Kupującego o danym produkcie na stronie na której znajduje się opis danego produktu oraz ocena w pięciogwiazdkowej skali, po uprzedniej akceptacji takiej opinii przez Sprzedawcę. Kupujący nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedawcę nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, Kupujący dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedawca jedynie zapewnia Kupującym odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Każdy z Kupujących ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Kupujący nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Kupujących jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie konta oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Sprzedawca może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony internetowej;
 2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 3. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Kupującego lub związanej z nimi działalności;
 4. Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta;
 5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 6. Kupujący, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu;
 7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Kupujący proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@szypula.eu lub w formie pisemnej na adres Lodziarni pod Orzechem. Kupujący proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

11. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Kupującym i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji konta. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie, w innym celu niż wskazane w regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Kupującego.

2. Szczegółowe informacje na temat zarządzania danymi osobowymi Kupującego umieszczone zostały w Polityce Prywatności.

3. Sprzedawca informuje także, że Kupujący ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Kupującego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 10. UWAGI KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022 roku.